Patent

Rådgivning og udarbejdelse af patentansøgninger

Et patent er en eksklusiv ret, der giver patenthaveren mulighed for at forbyde andres kommercielle udnyttelse af en opfindelse i op til 20 år. Patentet kan betragtes som en forbudsret med geografisk og tidsmæssig begrænsning.

Patent kan opnås ved ansøgning for opfindelser, der på det tidspunkt, hvor patentansøgning indgives, ikke har været offentliggjort i nogen form, og som endvidere har opfindelseshøjde og dermed adskiller sig væsentligt fra al kendt teknik på området. Opfindelsen skal ydermere kunne udnyttes industrielt efter nærmere fastsatte regler.

Som et af Danmarks ældste patentbureauer bygger vores rådgivning på en velfunderet ekspertise i forhold til opnåelsen og håndhævelsen af patentrettigheder. Kombineret med fagspecifikke kompetencer muliggør dette en rådgivning, der altid tager udgangspunkt i vores klienters behov med henblik på at indpasse deres rettigheder i det rette strategiske perspektiv.

Vi tilbyder en grundig og individuelt tilpasset rådgivning om alle aspekter af patentering – herunder med direkte repræsentation i forhold til den danske, den svenske, den europæiske, og den internationale patentmyndighed.

Vi har stor erfaring og teknisk/juridisk indsigt, både når det gælder udarbejdelse af patentansøgninger og den efterfølgende sagsbehandling i ansøgningsproceduren. Ydermere rådgiver vi omkring opnåelse af den bedst mulige beskyttelse og om udviklingen af en overordnet patentstrategi, ligesom vi ofte bistår i den retslige håndhævelse af patenter.

Brugsmodel

I visse tilfælde kan det være en fordel at søge om beskyttelse i form af en brugsmodel samtidig med eller fremfor et egentligt patent, og det er derfor et alternativ, der er en overvejelse værd, ikke mindst hvis man gerne vil etablere en rettighed hurtigt. Det er kun et begrænset antal lande, der giver adgang til ansøgning om brugsmodel, og Danmark er ét af dem.

Brugsmodellen kaldes også populært “det lille patent”, fordi den i sin form minder mest om patentbeskyttelse, men på flere punkter er lettere at opnå.

Først og fremmest er kravene til opnåelse af en brugsmodelrettighed lavere end for patenter. Kravet om nyhed er det samme, men i relation til opfindelseshøjde er kravet mere lempeligt, idet frembringelsen skal adskille sig tydeligt fra den kendte teknik, og ikke væsentligt som tilfældet er for opfindelser, der fører til patent.

Brugsmodelbeskyttelse kan opnås for en periode på op til 10 år. Sagsbehandlingen forløber hurtigere og med færre omkostninger end tilfældet er for patenter. Som noget unikt vælger ansøger selv, om ansøgningen skal underkastes prøvning. Egentlig sagsbehandling er således valgfri og indebærer, at brugsmodellen kan registreres uden at myndigheden har foretaget nyhedsundersøgelse og vurdering af frembringelsen. Som udgangspunkt må dog siges, at en prøvet brugsmodel er stærkere og lettere at håndhæve i en krænkelsessituation.

Den kortere beskyttelsesperiode opfylder i mange tilfælde indehaverens behov, eksempelvis hvis produktet kun har en kort kommerciel levetid.

SPC Supplerende Beskyttelsescertifikat

For patenter på lægemidler og plantebeskyttelsesmidler er der mulighed for forlængelse af beskyttelsesperioden i op til 5 år. Forkortelsen SPC står for Supplementary Protection Certificate.

Baggrunden for den mulige forlængelse er, at der – særligt i forbindelse med lægemidler – anvendes utroligt mange ressourcer på forskning, udvikling og kliniske forsøg, og at processen er så lang, at den periode der vil være tilbage af patentbeskyttelsen efter opnåelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet ikke vil være tilstrækkelig til at tjene investeringen hjem.

Supplerende beskyttelsescertifikat er ikke en forlængelse af det udstedte patent som helhed, men er knyttet til et bestemt produkt, som er dækket af patentet. For at opnå SPC-beskyttelse i Danmark kræves ikke alene, at man har en gyldig patentrettighed, men også at der foreligger en  gyldig markedsførningstilladelse gældende for Danmark.

For visse jurisdiktioner er der indført en mulighed for forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler til pædiatrisk brug, hvor der kan opnås op til 6 måneders yderligere beskyttelse.

Kontakt os gerne for en drøftelse af mulighederne for SPC-beskyttelse.

Jesper Mark Wenzel

Jesper Mark Wenzel

CCO / Patent Attorney

Jan Sørensen

Jan Sørensen

Patent Attorney

Louise Floor Frellsen

Louise Floor Frellsen

Patent Attorney

Steen Wadskov-Hansen

Steen Wadskov-Hansen

CEO / Patent Attorney

Brian Jeppesen

Brian Jeppesen

Patent Attorney

Ida Holst Bekker-Jensen

Ida Holst Bekker-Jensen

Patent Attorney

Henriette A. Damsgaard

Henriette A. Damsgaard

COO / Patent Attorney

Henrik Ørsnes

Henrik Ørsnes

Of counsel / Patent Attorney

Mads Troelsgård

Mads Troelsgård

Patent Attorney